วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

ความรู้เนื้อหาทีเรียน

.....................หน่วยที่4.......................
ความเป็นมาตรฐานในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากและเป็นต้นแบบของโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ทั้งหลายในปัจจุบัน คือ โปรแกรมไมโครซอร์ฟเวิร์ด เป็นโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่มีลักษณะการทำงานที่สมบูรณ์แบบ จนเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และยอมรับว่าเป็น "มาตรฐานอุตสาหกรรม"ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดระบบการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน่วยความจำ ลำดับของข้อมูล การเคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ การแสดงผล การทำงานของ CPU ฯลฯ เหล่านี้ จะต้องอาศัยระบบปฏิบัติการช่วยจัดหน้าที่การทำงานให้ทั้งสิ้น ระบบปฏิบัติการจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ ก็จะต้องอาศัยระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ การนำเอาโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการหนึ่งไปใช้กับระบบปฏิบัติการอื่นจึงเป็นเรื่องยาก นอกเสียจากต้องทำการพัฒนาโปรแกรมนั้นใหม่ให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่จะทำงานร่วมกัน
การจัดการสารสนเทศในชั้นเรียน
โดยทั่วไปแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์จะเน้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศ ซึ่งในบทนี้อาจกล่าวได้ว่าได้เน้นถึงการจัดการสารสนเทศประเภทเอกสาร และจะรวมไปถึงการใช้สารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นรายบุคคล 1. การสอนการเขียนด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์1.1 ให้โอกาสการคิดเพื่อการเขียนแก่ผู้เรียน ในการเขียนของผู้เรียนนั้น จะพบว่า ผู้เรียนมักจะทบทวนสิ่งที่เขียนออกไปอยู่เสมอ และมักจะมีความกังวลอยู่กับการแก้ไขและการจัดลำดับเนื้อหาใหม่ ซึ่งกระบวนการที่จะต้อง ลบ แก้ไข เพิ่มหรือย้ายข้อความเหล่านี้ ล้วนเป็นข้อจำกัดในการทำให้ความคิดของผู้เรียนเป็นอิสระในขณะที่ฝึกฝน ถ้าเราสามารถลดข้อจำกัดนี้ลงได้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกเขียนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การใช้โปรแกรม การใช้เวิร์ดโปรเซสเซอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิชาการเขียน จึงจะช่วยขจัดอุปสรรคนี้ได้1.2 ปัญหาของผู้เรียนในการใช้โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ปัญหาที่สำคัญในการใช้โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ของผู้เรียน คือ ความไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์และความสามารถในการพิมพ์ดีด ปัญหาแรกสามารถแก้ไขได้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์บ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญและมีความคุ้นเคยไปโดยอัตโนมัติ ส่วนความสามารถในการพิมพ์ดีดนั้น นับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกระดับ ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ได้โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนการพิมพ์กับโปรแกรมฝึกการพิมพ์โดยเฉพาะ1.3 ให้โอกาสในการฝึกเขียนแก่ผู้เรียน การเขียนนับว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งยิ่งฝึกบ่อยเท่าใดก็ยิ่งเกิดความชำนาญ การใช้เวิร์ดโปรเซสเซอร์ช่วยในการสอนการเขียน ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าจะได้ผลดีกว่าการสอนโดยวิธีปกติธรรมดา หากแต่ว่าเวิร์ดโปรเซสเซอร์เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการฝึกเขียนเท่านั้น1.4 การใช้เวิร์โปรเซสเซอร์ช่วยสะกดคำ ในโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์จะมีพจนานุกรม (Dictionary) รวมอยู่ด้วย พจนานุกรมนี้จะบรรจุคำไว้ประมาณ 50,000 คำ หรือมากกว่านั้น เพื่อช่วยในการตรวจสอบการสะกดคำ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถสั่งให้โปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำในข้อความ หรือในไฟล์ ข้อความใดสะกดไม่ถูกต้อง โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ก็จะเปรียบเทียบคำในไฟล์กับในพจนานุกรม ถ้าพบว่ามีคำใดสะกดไม่ตรงกับคำในพจนานุกรม โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ก็อาจจะถามผู้ใช้ว่าจะให้เปลี่ยนหรือไม่ หรือผู้ใช้อาจกำหนดให้โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์เปลี่ยนให้เลยก็ได้
............หน่วยที5..............
การรู้คอมพิวเตอร์ สาระสำคัญของการรู้คอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษา ความรู้ 4 ประการ คือ
........1. ควรมีความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
........2. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการประยุกต์ก็ใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์
........3. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปของคอมพิวเตอร์ว่าเป็นระบบ อย่างหนึ่ง
........4. ควรมีเจตคติทางบวก และปราศจากอคติต่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความหมายของการรู้คอมพิวเตอร์ "การรู้คอมพิวเตอร์" หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติระบบ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์กับงานของตน" จากความหมายของ "การรู้คอมพิวเตอร์" จะทราบว่าความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์ของบุคคล จำแนกออกได้เป็น
4 เรื่องสำคัญ ได้แก่
........1) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)
........2) การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Applications)
........3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
........ 4) เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Attitude)
...........................หนว่ยที่6................
วัตถุประสงค์
........1. อธิบายกระบวนการการประเมินบทเรียนได้
........2. อธิบายแนวการจัดลำดับกิจกรรมในการประเมินบทเรียนได้
........3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการประเมินบทเรียนได้
........4. ประยุกต์ใช้การประเมินบทเรียนได้

..................แนวคิด.....................
ความจำเป็นในการประเมินสารสนเทศ หรือความรู้ที่อยู่ในบทเรียน (Courseware)ที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้เพราะการประเมินจะทำให้เราทราบเกี่ยวกับ สิ่งต่อไปนี้
........1) การประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดหาบทเรียน
........2) ความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระดับโรงเรียนและระดับท้องถิ่น
........3) จำนวนบทเรียนที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ยังสงสัยว่ามีคุณภาพดีเพียงใด ถึงแม้จะมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในศึกษานานพอสมควร แต่วิธีการและรูปแบบการประเมินยังไม่ดีนักซึ่งยังต้องปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการประเมินอีกมากคำถามที่เกิดขึ้นในการประเมินบทเรียนโดยทั่วไปมีอยู่มาก เช่นบทเรียนนี้เมื่อนำมาใช้จะคุ้มราคาหรือไม่ ซึ่งจากคำถามนี้อาจพิจารณาได้ดังนี้
........1) ประโยชน์ที่ได้เมื่อนำมาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน
........2) การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของบทเรียนเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษา
........3) เปรียบเทียบหน้าที่และราคาของกับสื่อหรือเครื่องมือการสอนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: