วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ความหมายได้หลายทัศนะ เช่น คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องประมวลผลที่จัดให้ข้อมูลดิบอยู่ในรูปแบบที่สื่อความหมายเหมาะกับการนำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีหน่วยความจำที่สามารถจำข้อมูลได้จำนวนมาก สามารถคำนวณเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ ในเวลาเพียงเศษส่วนของวินาที คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ในด้านการคิดคำนวณ และสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลข ตัวอักษร และรูปภาพได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดการเกี่ยวกับสัญลักษณ์ (Symbol) ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนของโปรแกรม สามารถเปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ (Computer)อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม สามารถคอมพิวเตอร์ (Computer) อาจให้ประมวลผลที่เป็นตัวเลข
2วัสถุประสงค์ของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
............1. อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนได้
............2. อธิบายแนวทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนในอนาคตได้
............3. อธิบายรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนได้
............4. อธิบายคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนได้
............1. หน่วยรับข้อมูล
............2. หน่วยประมวลผลกลาง
............3. หน่วยแสดงผล
4คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้
............1. อธิบายกระบวนการการประเมินบทเรียนได้
............2. อธิบายแนวการจัดลำดับกิจกรรมในการประเมินบทเรียนได้
............3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการประเมินบทเรียนได้
............4. ประยุกต์ใช้การประเมินบทเรียนได้
http://www.bmaeducation.in.th/content_view.aspx?con=922
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/cai/maincai.htm

ไม่มีความคิดเห็น: